Sametinget

Sametinget ses som en statlig förvaltningsmyndighet och ingår i kulturdepartementet. Myndighetens främsta uppgifter är att bevaka de frågor som har med samisk kultur att göra. De ska också verka för den levande samiska kulturen samt vara en förvaltningsmyndighet rörande rennäringsfrågorna. Den politiska kamp som samerna startade för flera årtionden sedan slutade med att regeringen 1982 tillsatte en offentlig utredning som kallades för Samerättsutredningen. Den presenterades i sin helhet 1989 och till en början var regeringen inte beredd att göra sametinget till en samiskt organ. 1993 inrättades till slut sametinget som en myndighet vilket var sent i nordiska ögon sett för både Finland och Norge var klara med sina Sameting långt innan dess. Som myndighet måste även Sametinget följa de lagar och förordningar som fattas i Riksdag och regering vilket ibland går emot det partiprogram de själva för. Detta till trots så är de skyldiga att följa de beslut som finns för att verka som en enhet i vår demokrati. 2007 överfördes en del myndighetsuppgifter från Jordbruksverket och länsstyrelser till Sametinget vilket gjort att de nu är vår centrala enhet för rennäringsfrågor i landet. 2010 blev myndigheten tillsammans med Stockholms länsstyrelse skyldiga att följa upp hur lagen om minoritetsgrupper efterlevs i och med den nya minoritetsreform som klubbades igenom, detta är en viktig fråga då de tillhör en minoritetsgrupp.

 

Sametingets beståndsdelar i korthet

Det högsta beslutande organet i Sametinget är Plenum som består av 31 ledamöter och de är folkvalda från olika lokala samiska partier. Plenum tillsätter alla nämnder och kommittéer och Plenum sammanträder vanligtvis tre gånger om året. Där finns också en styrelse som tillsammans med nämnderna skall besluta i olika sakfrågor dessutom finns det ett kansli med kanslichef och tjänstemän. Huvudkontoret ligger i Kiruna där kansliet är uppdelat i tre olika avdelningar nämligen Avdelning för ekonomi & administration, Avdelning för språk- och kulturfrågor och informationscentrum och Avdelning för samiskt näringsliv, miljö och samhälle. Vi kommer förmodligen att få se många förändringar de kommande åren då Sametinget är förhållandevis nybildat och förhoppningsvis får vi ta större del av samisk kultur som är en del av vårt lands kultur.